کـــوتاه اما خواندنـــی

HELIX_ULTIMATE_ARTICLE_RATINGS
(0)

7

تجربه بهترین درس است هرچه که حق التدریس آن گران باشد.

من خودم را محتاج نمی دانم ،زیرا طریقه قناعت را یاد گرفته ام.

کاری که در راه خدا باشد ، مزد خدای همراه دارد.

نبوغ را می توان به عبارت دیگر،پشتکارو بردباری و شکیبایی گفت

اتلاف وقت،خودکشی واقعی است

پرسش های ما افکار ما را می سازد.

پیروزی نصیب کسانی می شود که بیش از همه استقامت دارند.

برای تقویت اراده بهترین وقت ایام جوانی است.

وقت سعادت مند بودن امروز است نه فردا.

جدیت و پشتکار مقصد را نزدیکتر می کند.

راز موفقیت در ثبات قدم نهفته است.

راز موفقیت را در زندگی کسانی آموخته اند که در زندگی موفق شده اند.

امروز تصمیم بگیرید به جای آن که قربانی تغییر باشید،استاد تغییر باشید.

اگر ارده کنید مشکلات در مقابل شما پوچ می شوند.

اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد،در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار