تو همواره خوب باش

HELIX_ULTIMATE_ARTICLE_RATINGS
(0)

18

اگر بعضی افراد،بی منطق و خودخواهند،تو همواره آنها را ببخش.

اگر نسبت به دیگران مهربانی اما آنها خوبی تو را نمی بینند،تو همواره مهربان باش.

اگر فرد موفقی هستی ولی تعدادی دوست غیرواقعی وچندتا دشمن واقعی داری،تو همواره بکوش موفق باشی.

اگر ساده ویکرنگ هستی وممکن است دیگران فریبت بدهند،تو همیشه ساده و یکرنگ باش.

اگر هر آنچه طی سالها ساخته ای وممکن است فردی دریک لحظه ویران کند،تو همواره در حال ساختن باش.

اگر به شادابی دست یابی وممکن است دیگران به تو حسادت کنند،تو همواره شاد باش.

خوبی های امروز تو،ممکن است که فردا فراموش شود،اما تو همواره خوب باش.

بهترین چیزی را که در توان داری به دنیا هدیه کن،حتی اگر کوچک است اما تو همواره بهترین ها را هدیه کن.

در آخر در میابی که هرآنچه هست میان تو و خدای توست.